Regulamin Szkoleń
Hanami PMU Academy

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem szkoleń jest firma HANAMI Salon Kosmetologii i Makijażu Permanentnego Ewa Piotrkowska-Ścieszka NIP: 7491872108 REGON: 160076157 z siedzibą Aleja Jana Pawła II 66 ,47-220 Kędzierzyn-Koźle.

§ 2 Uczestnicy i warunki zgłoszenia

1. W szkoleniach i warsztatach oferowanych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba spełniająca określone wymagania( wymagania są różne dla każdego szkolenia)
2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym, osobistym bądź, elektronicznym poprzez wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego pod każdym szkoleniem na stronie www.hanami.academy.
3. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rezerwacji szkolenia oraz dokonania płatności.
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu szkolenia oraz ceny szkolenia.
5. Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku na poczet szkolenia w wysokości 1000zł na konto organizatora w terminie podanym przez Organizatora, a pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia lub przelewem.
6.Przed dokonaniem przelewu prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy, aby potwierdzić wolne miejsce na szkoleniu.

DANE DO PRZELEWU :

Nr rachunku: 05 1140 2004 0000 3102 7534 5006
HANAMI Salon Kosmetologii i Makijażu Permanentnego Ewa Piotrkowska-Ścieszka Aleja Jana Pawła II 66 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tytułem: Imię + Nazwisko + Nazwa Szkolenia + Telefon kontaktowy

§3 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa

1. Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny lub mailowy.
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, nie później niż 7 dni przed planowanym szkoleniem.

3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecność na szkoleniu kwota zadatku wpłacona jako zadatek na szkolenie nie zostanie zwrócona uczestnikowi.
§5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora. 2. Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w

zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

§4 Zasady uczestnictwa w szkoleniu

1.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wyrażenie oświadczenia o akceptacji regulaminu

oraz podpisanie umowy.

 1. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie ogólnie zdrowe, co oświadczająi potwierdzają własnoręcznym podpisem pod zawartą umową. Jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne skutkują niedopuszczeniem kursanta (kursantki) do udziału w szkoleniu.
 2. Kursant(ka) przyjeżdża do miejsca organizacji szkolenia na własny koszt i własną odpowiedzialność, oraz pokrywa koszty swojego pobytu.
 3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy kursantów, które mogą zostać zniszczone, zagubione lub skradzione w trakcie szkolenia.

6.

7. 8.

W przypadku szkoleń podczas których kursanci pracują na więcej niż jednej modelce trener ma prawo, jeśli praca przebiega wyjątkowo wolno, zarządzić, że kursanci skończą zabieg na pierwszej modelce, a resztę czasu przeznaczą na pracę na skórkach treningowych.
Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność modelek na szkoleniu. W przypadku takiej sytuacji kursanci pracują na skórkach treningowych lub dzielą się modelką.
Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem

Szkolenie kończy się egzaminem, obejmującym wykonanie przez kursanta(kursantkę) samodzielnego makijażu permanentnego (w zależności od wybranego rodzaju szkolenia).

9.

 1. Ocenie podlega praca kursanta(kursantki) w toku całego szkolenia oraz wykonany makijaż, według następujących kryteriów: dobór kształtu i koloru makijażu do modelki, technika wykonania makijażu, zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny
  oraz estetyka pracy (efekt końcowy)
 2. Warunkiem uzyskania certyfikatu zaświadczającego ukończenie szkolenia, jest udział przez kursanta(kursantkę) w szkoleniu oraz zdanie egzaminu (opanowanie materiału szkoleniowego).
 3. Organizator zapewnia wszystkie materiały do przeprowadzenia szkolenia, w tym sprzęt, pigmenty, znieczulenia oraz akcesoria. Nadto kursant(ka) otrzymuje wszystkie dokumenty szkoleniowe niezbędne do udziału w szkoleniu oraz wykonania makijażu permanentnego.
 4. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
 1. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i internecie.
 3. Kursant wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach, wykonanych w trakcie prowadzenia szkolenia lub wykonywanych zabiegów w materiałach marketingowych Hanami. Zdjęcia mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych na stronach Hanami i stronach z nim powiązanych.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez HANAMI Salon Kosmetologii i Makijażu Permanentnego Ewa Piotrkowska-Ścieszka NIP: 7491872108 REGON: 160076157 z siedzibą Aleja Jana Pawła II 66 ,47-220 Kędzierzyn- Koźle, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji w celach marketingowych oraz w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Hanami oraz na przesyłanie wszelkich informacji marketingowych i handlowych, a także informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Hanami. Upoważnienie obejmuje przesyłanie informacji i ofert za pomocą poczty elektronicznej, sms i tradycyjnej.
 2. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 R. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)